فروسیلیسیم 75 اروپا

فروسیلیسیم 75 اروپا

فرو سیلیس طی دو هفته اخیر با افزایش 13 درصدی به میانگین 1225 یورو در هر تن رسیده است این قیمت نشان دهنده کاهش ذخایر فروسیلیس در اروپا می باشد ولی احتمال کاهش قیمت طی هفته های آینده با توجه به کاهش قیمت در چین دور از تصور نمی باشد .