کمیته فروسیلیسیم

یکی از فعالترین کمیته ها در انجمن ، کمیته فروسیلیسیم می باشد در این کمیته اعضای تولید کننده در ارتباط با مشکلات موجود مرتبط با تولید ، تامین مواد اولیه ، نرخ فروش داخلی و صادراتی و تعیین روشهای نوین قیمت گذاری بحث و تبادل نظر انجام می دهند . بهمین دلیل به موفقیتهای بزرگی در عرصه فروش داخلی و صادراتی نایل آمده اند .