فروسیلیکو منیزیم

 

ردیف
ماه / سال
قیمت ( ربال )
توضیحات
1
آبان / 99
370،000
این نرخ برای تمام دانه بندی ها و با بسته بندی از تاریخ 99/08/10 تعیین گردیده است .
2
دی /99
379،000
این نرخ برای تمام دانه بندی ها می باشد و هزینه  بسته بندی به مبلغ 1000 ریال به این مبلغ اضافه می شود .
3
بهمن / 99
403،000
این نرخ برای تمام دانه بندی ها می باشد .
4
اسفند /99
408،000
این نرخ برای تمام دانه بندی ها می باشد .
5
فروردین / 1400
437،000
این نرخ برای تمام دانه بندی ها می باشد .
6
اردیبهشت/1400
425،000
این نرخ برای تمام دانه بندی ها می باشد .
7
خرداد / 1400
435،000
این نرخ برای تمام دانه بندی ها می باشد .
8
تیر / 1400
464،000
این نرخ برای تمام دانه بندی ها می باشد .
9
مرداد / 1400
505،000
این نرخ برای تمام دانه بندی ها می باشد .
10
شهریور / 1400
544،600
این نرخ برای تمام دانه بندی ها می باشد .
11
مهر / 1400
651،400
این نرخ برای تمام دانه بندی ها می باشد .
12
آبان /1400
954،000
این نرخ برای تمام دانه بندی ها می باشد
13
آذر / 1400
769،000
این نرخ برای تمام دانه بندی ها می باشد
14
دی / 1400
657،000
این نرخ برای تمام دانه بندی ها می باشد
15
بهمن / 1400
678،700
این نرخ برای تمام دانه بندی ها می باشد
16
اسفند / 1400
661،700
این نرخ برای تمام دانه بندی ها می باشد
17
فروردین / 1401
687،400
این نرخ برای تمام دانه بندی ها می باشد
18
اردیبهشت/1401
792،800
این نرخ برای تمام دانه بندی ها می باشد
19
خرداد / 1401
790،900
این نرخ برای تمام دانه بندی ها می باشد
20
تیر / 1401
785،500
این نرخ برای تمام دانه بندی ها می باشد
21
مرداد / 1401
760،500
این نرخ برای تمام دانه بندی ها می باشد
22
شهریور /1401
730،400
این نرخ برای تمام دانه بندی ها می باشد
23
مهر / 1401
693،500
این نرخ برای تمام دانه بندی ها می باشد
24
آبان / 1401
702،000
این نرخ برای تمام دانه بندی ها می باشد
25
آذر /1401
707،900
این نرخ برای تمام دانه بندی ها می باشد
26
دی / 1401
725،700
این نرخ برای تمام دانه بندی ها می باشد
27
بهمن / 1401
750،500
این نرخ برای تمام دانه بندی ها می باشد
28
اسفند / 1401
887،000
این نرخ برای تمام دانه بندی ها می باشد
29
فروردین / 1402
958،500
این نرخ برای تمام دانه بندی ها می باشد
30
اردیبهشت /1402
978،600
این نرخ برای تمام دانه بندی ها می باشد
31
خرداد / 1402
970،500
این نرخ برای تمام دانه بندی ها و بصورت فله می باشد .
32
تیر / 1402
967،900
این نرخ برای تمام دانه بندی ها و بصورت فله می باشد .
33
مرداد / 1402
955،600
این نرخ برای تمام دانه بندی ها و بصورت فله می باشد .
34
شهریور / 1402
934،000
این نرخ برای تمام دانه بندی ها و بصورت فله می باشد .
35
مهر / 1402
931،500
این نرخ برای تمام دانه بندی ها و بصورت فله می باشد .
36
آبان / 1402
931،500
این نرخ برای تمام دانه بندی ها و بصورت فله می باشد .
37
آذر / 1402
898،400
این نرخ برای تمام دانه بندی ها و بصورت فله می باشد .
38
دی / 1402
861،760
این نرخ برای تمام دانه بندی ها و بصورت فله می باشد .
39
بهمن / 1402
869،630
این نرخ برای تمام دانه بندی ها و بصورت فله می باشد .
40
اسفند / 1402
892،600
این نرخ برای تمام دانه بندی ها و بصورت فله می باشد
41
فروردین / 1403
905،820
این نرخ برای تمام دانه بندی ها و بصورت فله می باشد