فروسیلیکو منیزیم

 

ردیف
ماه / سال
قیمت ( ربال )
توضیحات
1
آبان / 99
370،000
این نرخ برای تمام دانه بندی ها و با بسته بندی از تاریخ 99/08/10 تعیین گردیده است .
2
دی /99
379،000
این نرخ برای تمام دانه بندی ها می باشد و هزینه  بسته بندی به مبلغ 1000 ریال به این مبلغ اضافه می شود .
3
بهمن / 99
403،000
این نرخ برای تمام دانه بندی ها می باشد .
4
اسفند /99
408،000
این نرخ برای تمام دانه بندی ها می باشد .
5
فروردین / 1400
437،000
این نرخ برای تمام دانه بندی ها می باشد .
6
اردیبهشت/1400
425،000
این نرخ برای تمام دانه بندی ها می باشد .
7
خرداد / 1400
435،000
این نرخ برای تمام دانه بندی ها می باشد .
8
تیر / 1400
464،000
این نرخ برای تمام دانه بندی ها می باشد .
9مرداد / 1400505،000این نرخ برای تمام دانه بندی ها می باشد .
10شهریور / 1400544،600این نرخ برای تمام دانه بندی ها می باشد .
11مهر / 1400651،400این نرخ برای تمام دانه بندی ها می باشد .
12آبان /1400954،000این نرخ برای تمام دانه بندی ها می باشد
13آذر / 1400769،000این نرخ برای تمام دانه بندی ها می باشد
14دی / 1400657،000این نرخ برای تمام دانه بندی ها می باشد
15بهمن / 1400678،700این نرخ برای تمام دانه بندی ها می باشد