اهداف و برنامه ها

ماموريت انجمن فروآلياژ
1 . تعالي شرکتهاي عضو ، ايجاد هم گرايي و هم افزايي بين اعضا ، ارائه پشتيباني و کمك به رفع موانع توسعه آنها و
توسعه فضاي کسب و کار
2 . جلب حمايت نهادها و سازمانها در جهت پيشبرد طرحها و فعالتها
3 . جذب اعضاء جديد مرتبط با تخصص انجمن

چشم انداز انجمن فروآلیاژ
سازماندهی اثرگذار ترين تشكیلات تخصصی تولید کننده مواد اولیه پشتیبان صنعت فولاد