قیمت فروسیلیسیم

قیمت های زیر بصورت فله می باشد .

ردیف
ماه / سال
قیمت ( ریال )
توضیحات
0-3
3-10
10-60
1
آبان /99
210،000
250،000
268،000

2
آذر /99
217،000
258،000
277،000

3
دی /99
223،000
265،000
285،000

4
بهمن /99
236،000
278،000
303،000

5
اسفند /99
239000
282000
307000