فرو سیلیسیم 75 چین

فرو سیلیس 75 چین

در دهه اول با کاهش قیمت مواجه شد و در دهه دوم و سوم با وجود نوسانات افزایشی مجدد به قیمت انتهای دهه اول رسید ولی بطور میانگین حدود 1% کاهش قیمت داشته است .