اعضای هیات مدیره

 آقای : علی رضا عابدی جوزم                رئیس هیات مدیره

آقای محمد علی کیپور                        نایب رئیس هیات مدیره

آقای محسن نجاتی                    عضو هیات مدیره و مسئول مالی

آقای منصور رشیدی                عضو هیات مدیره

آقای امیر رضا ایلخان               عضو هیات مدیره

آقای اکبر استادحسن             دبیر کل انجمن