اعضای هیات مدیره

 آقای : علی رضا عابدی جوزم                رئیس هیات مدیره

آقای محمد علی کیپور                        نایب رئیس هیات مدیره

آقای محسن نجاتی                    عضو هیات مدیره و مسئول مالی

آقای حسین حاجی بابا                عضو هیات مدیره

آقای امیر رضا ایلخان                  عضو هیات مدیره

آقای اکبر استادحسن                   دبیر کل انجمن