اعضای هیات مدیره

 آقای : رضا عابدی جوزم                             رئیس هیات مدیره

آقای محمد علی کیپور                               نایب رئیس هیات مدیره

آقای محسن نجاتی                            عضو هیات مدیره و مسئول مالی

آقای ناصر شفایی نیک                عضو هیات مدیره

آقای امیر رضا ایلخان                  عضو هیات مدیره

آقای اکبر استادحسن                   دبیر کل انجمن