اعضای هیات مدیره

 آقای : علی اصغر حاجی بابا    رئیس هیات مدیره

آقای محسن نجاتی               نایب رئیس هیات مدیره

آقای حسین شریعتی             مسئول مالی

آقای اکبر استادحسن             دبیر کل انجمن