اعضای هیات مدیره

 آقای : علی رضا عابدی جوزم   رئیس هیات مدیره

آقای محمد علی کیپور               نایب رئیس هیات مدیره

آقای محسن نجاتی                  مسئول مالی

آقای منصور رشیدی                عضو هیات مدیره

آقای امیر رضا ایلخان               عضو هیات مدیره

آقای اکبر استادحسن             دبیر کل انجمن