تاریخچه

این انجمن در تاریخ 81/06/03 به شماره ثبت 241 در اداره کل سازمانهای کارگری و کارفرمایی وزارت کار توسط تعدادی از تولیدکنندگان فروآلیاژ به ثبت رسید .