سیلیکو منگنز اروپا

سیلیکو منگنز اروپا 

پس از افزایش قیمت در اواسط ماه مجدد به قیمتهای دهم اپریل برگشت وحدود 4% نوسان مثبت در میانگین قیمتی داشته است .