رسالت انجمن

1 . اولويت رازداري و حفظ اطلاعات اعضا
2 . بر اين اعتقاديم که گذر از محافظه کاري و بي اعتمادي و شناخت و آگاهي از منافع مشترک و جمعي خود از
طريق گفتگو و همبستگي امکان پذير است .
3 . ما معتقديم کارآفرينان و صاحبان کسب و کار و سرمايه همگي بواسطه دانش ، بينش و مهارت از نخبگان جامعه
محسوب شده و حفظ و خدمت به آنها بدون تضمين گردش راي و نظر آنها ناممکن است . از سوي ديگر منافع
متنوع و گوناگون و سلايق متفاوت اعضاء اداره سازمان را پيچيده تر از آني مي کند که يک فکر، يک شخص
يا يک جريان به تنهايي بتواند آن را مديريت نمايد . از اين رو انجمن ضمن کنار گذاشتن هر گونه تمرکز و
شخصيت محوري همواره تلاش مي نمايد در روابط ، تصميم گيري ها و طراحي ساختار خود به سمت
دموکراتيک تر کردن خود گام بردارد .
4 . حجم و تنوع مشکلات ، مطالبات و نيازهاي صاحبان کسب و کار خود دليلي محکم بر لزوم مشارکت ايشان
است . از سوي ديگر تصميم گيري بر اساس خرد جمعي در همه سازمان هاي انجمني اصلي پذيرفته شده است .
همچنين تمرکز تصميم گيري ، اصرار بر شيوه هاي بالا به پايين و انحصارگرايي را نافي شأن، جايگاه و کرامت
نخبگان جامعه مي دانيم و به نيکي مي دانيم که بدون مشارکت اعضا و ايجاد ساختارهاي پايين به بالا براي شکل
دهي به خرد جمعي مبتني بر تجربه ، دانش و آگاهي ؛ قادر به جمع کردن اعضاء بزرگ جامعه اقتصادي نخواهيم
بود . لذا جلب و بسترسازي مشارکت اعضاء را به عنوان ارزشي سازماني دانسته و همواره تمام هم و تلاش خود
را جهت نهادينه کردن ان به کار مي گيريم .
5 . ما بر آنيم تا سازماني ايجاد نماييم که همه اعضاء ، رهبران ، مديران ، کارکنان آن در قبال کشور، جامعه ، سازمان،
صاحبان کسب و کار و سرمايه و به ويژه اعضاي انجمن مسئوليت پذير بوده و حقوق و منافع جمعي را همواره
مورد توجه قرار دهند . بنابراين مسئوليت پذيري اصلي اساسي در سازمان تلقي شده و همگي بر پايبندي بدان
خود را متعهد مي دانيم .
6 . ما به تجربه دريافته ايم که هيچ سازمان مدني با پنهانکاري و عدم صداقت نتوانسته است به اهداف مستمر و بلندي
دست يابد ، لذا معتقديم بايد با شفافيت ، اعتماد اعضاي خود را کسب نموده و امکان حضور موثر آنها را در
سازمان تضمين نماييم . همچنين شفافيت در قبال اعضاء و ذينفعان را زير بناي قدرت يابي سازمان و جلب اعتماد
عمومي مي دانيم . لذا هميشه و در هر زماني به عنوان اعضاء ، مديران و کارکنان انجمن ، خود را مکلف به
شفافيت و افزايش آن در سازمان و در پيشگاه اعضاء خود مي دانيم .
7 . علم و دانش و تجربه بشر به ما آموخته است که زنده بودن و پيشرفت هر جامعه و سازماني بدون گردن نهادن در
مقابل قانون ممکن نيست . ما به نيکي مي دانيم سازمان هاي انجمني در تملک مديران و رهبران آنها نبوده و بايد
به آيندگان با حفظ قدرت آن تحويل شود . از اين رو خود را موظف مي دانيم به رعايت قوانين کشوري و
مقررات و آئين نامه هاي داخلي سازمان و البته بهبود مستمر آن تا تجارب سازمان در مواجهه با مشکلات و موانع
در سازمان تعميق و چهارچوبي محکم براي همگان و آيندگان فراهم شود .
8 . ما اداره تصميم گيري در انجمن را مبتني بر رأي و نظر اعضاء مي دانيم . با اين وجود همه مديران و کارکنان
خود را در قبال تصميم گيري ها و موضع گيري هاي خود به اعضاء و ذينفعان سازمان پاسخگو دانسته و به طور
مستمر اعضاء را در جريان تصميمات و مواضع خود قرار دهيم .
9 . ما تنوع سلايق و منافع را در عرصه اقتصاد به خوبي درک مي کنيم و مي دانيم که منافع عده اي نا خواسته نبايد
فداي عده اي ديگر شود. از اين رو همواره تلاش مي کنيم تا در سازمان تصميمات و موضع گيري هاي خود را
بر اساس اجماع همگان سامان دهيم .
 10 . در نگاه ما هيچ فرق و تمايزي بين زن و مرد، پير و جوان، شرکت هاي بزرگ و کوچک ، پايتخت نشين و
شهرستاني، رهبران و اعضاء و … وجود ندارد . از اين رو همگي خود را در برابر قانون و مقررات ، مصوبات و
استفاده از امکانات و فرصت ها برابر دانسته و همواره تلاش مي کنيم تا نابرابري ها را در تصميم گيري ها و از
ساختار خود بزداييم .
11 . ما به عين دريافته ايم که صلاح و فلاح و تعالي بخش خصوصي و کشور در ارزش قائل شدن براي کار کارشناسي
و استفاده از دانش و تخصص در حوزه هاي مختلف است . از اين رو همواره ظرفيت سازي براي استفاده از
تخصص و دانش را در سازمان و تصميم گيري هاي خود در دستور کار قرار داده و همواره مي کوشيم تا در
پيشگاه جامعه فعالان اقتصادي و ذينفعان بيروني به عنوان سازماني دانش و تخصص محور شناخته شويم .
 12 . تصميم گيري و فعاليت ما نافي حقوق ديگران نيست . بنابراين ضمن احترام به حقوق همگان؛ بطور ويژه تمرکز
ما بر حقوق اعضاست . از اين رو هر آنچه گفته ايم و مي گوييم براي دفاع از حقوق و منافع اعضاست که هدف
غايي ما و سازمان ماست . بر مبناي اين نيت ، فکر و ذهن و عمل ما تابعي از اين اصل بنيادين است .