فرو سیلیسیم 75 اروپا

فرو سیلیس 75 اروپا

این محصول در اواخر دهه اول ماه با کاهش قیمت مواجه شد و این کاهش قیمت را در دو دهه بعدی ادامه داد به حدی که در حال حاضر به 1080-1030 رسیده است و بطور متوسط حدود 6.5% با کاهش قیمت مواجه می باشد .