فرو کروم اروپا

فرو کروم اروپا 

با وجود کاهش قیمت در دهه اول ولی دهه دوم و سوم با افزایش قیمت مواجه شد و حدود 5% افزایش قیمت داشته است .