اعضای انجمن

1.شرکت افزودنی های صنعتی آبادان 

2.شرکت اکسید آلومینیوم ایذه به نمایندگی آقای مهندس بهزادی

3.شرکت آلیاژ سازان اشتهارد به نمایندگی آقای مهندس کوه نوری

4.شرکت آلیاژ گستر هامون به نمایندگی آقای مهندس شفایی

5. آلیاژ های نشکن ساز به نمایندگی آقای مهندس حاجی حسینی


6.شرکت آهن و سیلیس آذرخش به نمایندگی آقای مهندس طوبایی 

7. شرکت پارس فرارون به نمایندگی آقای مهندس گوهری

8. پتروکک ایرانیان به نمایندگی آقای مهندس خلیلی

9. شرکت رام پارس فرو فولاد به مدیریت آقای شیورام آگاروال

10. شرکت فرو آلیاژ اکسین به نمایندگی آقای دکتر خردهوش 

11. شرکت فروآلیاژ ایران به نمایندگی آقای مهندس عابدی


12. شرکت فرو آلیاژ تام به نمایندگی آقای دکتر محامی آهنگران 

13. شرکت فرو آلیاژ شادگان به نمایندگی آقای مهندس صادقی

14. شرکت فرو آلیاژ کاویان به نمایندگی آقای مهندس عسگری

15. شرکت فروسیلیس ایران به نمایندگی آقای مهندس کیپور

16. شرکت فرو سیلیسیم خمین به نمایندگی آقای مهندس حمزه

17. شرکت فرو سیلیس غرب پارس به نمایندگی آقای مهندس میر ابوالفتحی

18. شرکت کار آفرینان صنعت ذوب فلزات به نمایندگی آقای حسین حاجی بابا

19. شرکت کربور سیلیسیم و اکسید آلومینیوم به نمایندگی آقای مهندس ایلخان

20 . شرکت پیشرو ذوب آتور به نمایندگی آقای مهندس ملایی

شرکت پارت گوال به نمایندگی آقای مهندس نخعی