فروسیلیسیم 75 چین

فروسیلیسیم 75% چین

در این نمودار مشاهده می شود که قیمت فروسیلیس نسبت به دو هفته پیش با حدود 2% کاهش به قیمت میانگین 1105 دلار در هر تن رسیده است .