فرو کروم اروپا

فرو کروم اروپا

فرو کروم با 2.5% افزایش نسبت به ده روز پیش به 0.82 دلار در هر پوند رسیده است .