فرو منگنز اروپا

فرو منگنز اروپا

فرو منگنز در اروپا در دهه اول که با افزایش قیمت مواجه شد و به 1010-980 رسیده بود در دهه دوم با وجود نوسانات افزایشی مجدد در پایان ماه به قیمت انتهای دهه اول رسید ولی بصورت متوسط حدود 6% افزایش قیمت داشته است .